Artikel : Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits
Bertakwa Kepada Allah dalam Kehidupan Bertetangga
Rabu, 05 Maret 14


.ǡ ...

ǡ . :

Kaum muslimin, rahimani warohimakumullah,

Hendaklah kita bertakwa kepada Allah taala, sebagaimana yang Allah perintahkan,


Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya ( Qs. Ali Imron : 102 )


Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu (Qs. At Tghobun : 16 )

}100

"Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan." ( Al Maidah : 100 )

Kaum muslimin, rahimani warohimakumullah,

Tidakkah kita gembira mendengar berita yang Allah taala sampaikan di dalam kitabNya, mengenai berbagai macam keberuntungan yang akan kita dapatkan jika kita bertakwa kepada Allah taala ?
Tidakkah kita senang mendengar firman Allah taala, dalam surat Al Hujurot ayat : 13 )


Artinya : Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kaum muslimin, rahimani warohimakumullah,
Tidakkah kita juga senang mendengar firman Allah taala, dalam surat Ath Tholaq : 2-3 )


Artinya : Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.

Kaum muslimin, rahimani warohimakumullah,
Tidakkah kita juga senang mendengar firman Allah taala, dalam surat Ath Tholaq : 4 ) ?

[ : 4]

Artinya : dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Tidakkah kita juga senang mendengar firman Allah taala, dalam surat Al Anfal : 29 ) ?


Artinya : Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan ( petunjuk yang dapat membedakan antara yang haq dan yang batil ). dan Kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Kaum muslimin, rahimani warohimakumullah,
Tidakkah kita juga senang mendengar firman Allah taala, dalam surat Ali Imron ayat 76 ?


Artinya : "Sebenarnya, barang siapa yang menepati janjinya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa."

Kaum muslimin, rahimani warohimakumullah,
Tidakkah kita juga senang mendengar firman Allah taala, dalam surat Ali Imron ayat 120 ?


Artinya : "Dan jika kamu bersabar dan bertaqwa, tipu daya musuh-musuhmu itu tidak akan membahayakan kamu sedikitpun." (QS Ali Imron : 120).

Kaum muslimin, rahimani warohimakumullah,
Tidakkah kita juga senang mendengar firman Allah taala, dalam surat Al Arof ; 96 ?


Artinya : "Dan seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertaqwa, sungguh pasti telah Kami (Allah) bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan akan tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Kaum muslimin, rahimani warohimakumullah,
Tidakkah kita juga senang mendengar firman Allah taala, dalam surat Ali Imron ; 133 ?


dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa

Kaum muslimin, rahimani warohimakumullah,
Semoga Allah mengaruniakan kepada kita ketakwaan sebagaimana yang diminta oleh nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu isi doa beliau, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shohihnya, beliau berdoa :


Artinya: Ya Allah, aku meminta pada-Mu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat afaf dan kecukupan
(HR. Muslim no. 2721).

Kaum muslimin, rahimani warohimakumullah,
Hendaknya kita yakin dengan seyakin yakinnya tanpa disertai keraguan sedikitpun bahwa apa yang Allah firmankan dalam kitabNya yang mulia itu adalah benar adanya. Dan, ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Bukankah Allah telah berfirman dalam Surat Az Zumar : 20


Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang Tinggi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janji-Nya.Khutbah Kedua.

:

Kaum muslimin, rahimani warohimakumullah,
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabatnya yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu yang salah satu isi pesan beliau adalah,


Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada.

Kaum muslimin, ini menunjukkan bahwa, kita bisa bertakwa kepada Allah di mana kita berada di belahan bumi ini, dan dalam kondisi apa pun.

Kaum muslimin, salah satu hal yang telah kita maklumi bahwa kita hidup bertetangga dengan orang lain. Maka, kita pun bisa untuk bertakwa kepada Allah taala dalam kehidupan kebertetanggaan kita dengan orang lain.

Kaum muslimin, rahimakumullah

Di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah taala dalam kehidupan kebertetanggaan kita adalah :

1. Menghormati dan berperilaku baik kepada mereka.

[ ] (: 36)

Artinya : sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri ( Qs. An Nisa : 36 )

Rosululloh shallallohu 'alaihi wasallam bersabda,

( )


Barangsiapa beriman kepada Alloh dan Hari Akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya(HR. al-Bukhori), dalam riwayat Muslim, Rosululloh shallallohu 'alaihi wasallam bersabda,

2.Tidak melakukan sesuatu yang akan mengganggu mereka
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhori dan Muslim, Rosululloh shollallohu 'alaihi wasallam bersabda,


.


Barangsiapa beriman kepada Alloh dan Hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya.

3. Bersabar atas prilaku kurang baik mereka terhadap kita.
Rosululloh shallallohu 'alaihi wasallam bersabda,


: ... ( )


Seorang lelaki pernah datang kepada nabi shallallohu 'alaihi wasallam mengadukan perihal tetangganya, mak beliau - shallallohu 'alaihi wasallam- bersabda, pergilah Engkau dan bersabarlah (HR. Abu Dawud)

Kaum Muslimin, rahimakumulloh
Inilah 3 hal di antara bentuk ketakwaan kepada Allah taala dalam kehidupan kebertetanggaan kita yang ingin khotib sampaikan pada kesempatan kali ini.

Semoga Allah taala mengaruniakan taufik dan hidayahNya sehingga kita bisa bertakwa kepada Allah taala di mana pun kita berada termasuk saat kita berada di tengah-tengah tetangga-tetangga kita. Aamiin

Semoga pula Allah menjadikan kita tetangga yang baik, semoga pula Allah mengaruniakan kepada kita tetangga yang baik pula. Semoga Allah memberikan hidayah kepada tetangga-tetangga kita yang masih kita jumpai dari mereka hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan ajaran agama kita Islam yang mulia.


Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (QS. Al-Ahzab :56)

. .
, .


. .

}23


{ } 8

} 16

{ } 53

} 147

} 193

} 194

}47

}85

}40

}41

}10

}109

}74

}10

}4


.

Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits : index.php
Versi Online : index.php/?pilih=lihatkhutbah&id=332